T-Mobile’s maatschappelijke impact groeit

Provider presenteert MVO-rapport 2022

Geboorteverlof voor regenboogfamilies, stop op inkoop van nieuw plastic en het versterken van het mentale welzijn van jongeren via een app. T-Mobile neemt haar verantwoordelijkheid op alle fronten: van het bestrijden van eenzaamheid en het creëren van een inclusieve werkomgeving tot het verminderen van CO2 uitstoot. Vandaag lanceert de telecomprovider het MVO-rapport van 2022, waarin alle sociaal maatschappelijke activiteiten - en de impact hiervan - staan beschreven.

De missie van T-Mobile is: “We won’t stop until everyone is connected". Dit is niet alleen een commerciële missie, maar ook een maatschappelijke. De telecomprovider wil bijdragen aan een inclusieve en duurzame samenleving en ervoor zorgen dat iedereen gebruik kan maken van de mogelijkheden binnen de digitale wereld.

Søren Abildgaard, CEO van T-Mobile Nederland: “We dagen onszelf uit onze klanten de beste service te bieden en willen als telecomprovider ook echt een verschil maken in de maatschappij. Afgelopen jaar legden we voor onszelf de lat op dit vlak wéér een stuk hoger. Ik ben dan ook enorm trots op alle activiteiten die in het MVO-rapport 2022 beschreven staan en de impact die we hiermee weten te bereiken. Een van de belangrijke pijlers voor ons is ‘inclusie’. We maken ons hard om eenzaamheid onder jongeren en sociale uitsluiting bij ouderen te verminderen. Dit doen we onder andere door nauw samen te werken met stichting Join Us , ANBO en Feelee. Daarnaast moeten ook onze medewerkers zich veilig en welkom voelen én gelijke kansen krijgen. Zo kunnen medewerkers bijvoorbeeld sinds vorig jaar zelf hun eigen feestdagen kiezen."

Connect to change
Het Connect to Change plan van T-Mobile bestaat uit vier programma’s. Ieder programma heeft een duidelijk doel dat bijdraagt aan een of meerdere Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. De hoogtepunten uit het T-Mobile MVO-rapport 2022 worden hieronder kort toegelicht:

Duurzaamheid
T-Mobile pakt een actieve rol in de transitie naar een circulaire en klimaatvriendelijke economie. Zo stopte T-Mobile in 2022 met het gebruik van nieuw plastic in de keten voor de verpakkingsmaterialen.

Daarnaast wil de telecomprovider zelf vanaf 2028 energieneutraal zijn voor scope 1&2* en in 2040 voor scope 3*. De provider heeft daarvoor doelstellingen vastgesteld conform het Science Based Targets initiative framework. Dit is een internationaal erkend framework aan de hand waarvan bedrijven wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen kunnen vastleggen.

Diversiteit & Inclusie
Een belangrijk doel voor T-Mobile is om een inclusieve werkomgeving aan te bieden waar iedereen zich welkom en veilig voelt  en vrij om zichzelf te zijn. In 2022 is de geboorteverlofregeling voor hetero en niet-hetero stellen gelijkgetrokken en droeg T-Mobile actief bij aan de acceptatie van de LGBTQIA+ community met haar jaarlijkse campagne tijdens Pride Amsterdam.

Digitale Inclusie
T-Mobile zet zich in om eenzaamheid en sociale uitsluiting te bestrijden en iedereen bij de digitale samenleving te betrekken en daaraan deel te laten nemen. Het programma digitale inclusie heeft als doel jongeren, en ouderen een veilige toegang te bieden tot digitale diensten, zodat zij zich betrokken voelen in deze huidige digitale wereld. Hierin werken we nauw samen met externe partijen zoals stichting Join Us, ANBO en Feelee. Daarnaast verzorgt de telecomprovider gastlessen op basisscholen om kinderen bewuster te maken van het gebruik van hun mobiele telefoon.

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne in 2022 stelde T-Mobile 10.000 simkaarten ter beschikking aan Oekraïense vluchtelingen en maakte bellen en sms'en van en naar Oekraïne gratis.

Innovatie voor de maatschappij
T-Mobile wil de mens en de maatschappij centraal stellen in technologische ontwikkelingen en meewerken aan een wereld waarin technologie, innovatie en connectiviteit bijdragen aan het welzijn van de mens en de maatschappij. Een van de projecten in 2022 waar T-Mobile een actieve rol in speelde is de samenwerking met Helicus, die medische drones inzet om medicijnen en organen sneller te vervoeren en zo meer levens te kunnen redden.

Bekijk hier meer informatie over het Connect to Change plan en lees hier het volledige rapport over 2022. 

Scope 1: Directe CO2-uitstoot, veroorzaakt door eigen bronnen binnen de organisatie. Het betreft de uitstoot door eigen gebouwen-, vervoer- en productie-gerelateerde activiteiten. 
Scope 2: Indirecte CO2-uitstoot, door opwekking van ingekochte en verbruikte elektriciteit- of warmte.
*Scope 3: Indirecte uitstoot van CO2, veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van een andere organisatie. Het betreft dan uitstoot door bronnen die niet in het bezit zijn van onze eigen organisatie en waar we ook geen directe invloed op kunnen uitoefenen.
Bron en details: https://www.klimaatplein.com/over-de-scope-en-grenzen-van-uw-co2-voetafdruk/

----- English version -----

T-Mobile's social impact grows Provider presents Corporate Social Responsibility Report 2022

Parental leave for rainbow families, stop on purchasing virgin plastic and empowering the mental well-being of young people through an app. T-Mobile is taking responsibility on all fronts: from fighting loneliness and creating an inclusive workplace to reducing CO2 emissions. Today, the telecoms provider is launching the CSR Report 2022, outlining all its social responsibility activities – and their impact. 

T-Mobile's mission statement: "We won't stop until everyone is connected". This is not only a commercial mission, but also a social commitment. The telecom provider wants to contribute to an inclusive and sustainable society and ensure that everyone can use and benefit from the options available in the digital world. 

T-Mobile has continued taking important steps to achieve this goal in 2022:

Søren Abildgaard, CEO of T-Mobile Netherlands: "We challenge ourselves to provide our customers with the best service. As a telecom provider, we also want to make a real difference in society. Last year we raised the bar for ourselves in this respect. I am incredibly proud of all the activities described in the CSR Report 2022 and the impact we have managed to achieve. One of the important pillars for us is 'inclusion'. We are working hard to reduce loneliness among young people and social exclusion among the elderly. We do this partly by working closely with the Join Us Foundation, ANBO and Feelee. Our employees must also feel safe and welcome and have equal opportunities. For instance, as of last year employees can choose their own holidays."

Connect to Change
T-Mobile's Connect to Change plan consists of four programmes. Each programme has a clear goal that contributes to one or more of the UN Sustainable Development Goals. The highlights from the T-Mobile CSR Report 2022 are briefly explained below:

Sustainability
T-Mobile is taking an active role in the transition to a circular and climate-friendly economy. For example, in 2022 T-Mobile stopped purchasing consumables made of virgin plastic for its Supply Chain. The telecom provider itself wants to be energy-neutral for scope 1 & 2 emissions* from 2028 and for scope 3 emissions* by 2040. To this end, the provider has set targets in line with the Science Based Targets initiative framework. This is an internationally acknowledged framework that allows companies to set science-based targets.

Diversity & Inclusion
A key goal for T-Mobile is to offer an inclusive work environment where everyone feels welcome and safe, and free to be themselves.  In 2022, paternity leave rules were made the same for heterosexual and non-heterosexual couples and T-Mobile actively contributed to the acceptance of the LGBTQIA+ community with its annual campaign during Pride Amsterdam.

Digital Inclusion
T-Mobile is committed to combating loneliness and social exclusion and to engaging and including everyone in the digital society. The digital inclusion programme aims to provide both young people and the elderly with safe access to digital services, so that they feel involved in today's digital world.  In these efforts we are working closely with external parties such as the Join Us Foundation, ANBO and Feelee. In addition, the telecom provider provides guest lessons at primary schools to make children more aware of how to use their mobile phones.

Since the outbreak of war in Ukraine in 2022, T-Mobile has provided 10,000 SIM cards to Ukrainian refugees and made calls and texts to and from Ukraine free of charge.

Innovation for society 
T-Mobile wants to put people and society at the centre of technological developments and contribute to a world where technology, innovation and connectivity contribute to the well-being of people and society. One of the 2022 projects that T-Mobile played an active role in is its collaboration with Helicus, which deploys medical drones to transport medicines and organs faster to save more lives.

Find out more about the Connect to Change plan here and read the full 2022 report.

Scope 1: Direct CO2 emissions caused by own sources within the organisation. These are emissions from our own building-, transport- and production-related activities.  
Scope 2: Indirect CO2 emissions, caused by the generation of purchased and consumed electricity or heat. 
*Scope 3: Indirect emissions of CO2, caused by business activities of another organisation. These are emissions from sources not owned by our own organisation and over which we have no direct control. 
Source and details: https://www.klimaatplein.com/over-de-scope-en-grenzen-van-uw-co2-voetafdruk/