T-Mobile zet eerste honderd masten om naar Ericsson

Telecomprovider werkt aan vernieuwing en verbetering 5G netwerk

De eerste honderd zendmasten van T-Mobile zijn voorzien van de nieuwste Ericsson apparatuur. T-Mobile en Ericsson zetten zo de eerste stap naar een compleet nieuw 5G netwerk. De ambitie voor een netwerk dat wereldwijd van ongeëvenaarde kwaliteit is, ligt binnen handbereik. T-Mobile biedt hiermee haar klanten een sublieme netwerkervaring met onder andere nog meer capaciteit en hoge snelheden van het vernieuwde netwerk. Alle 5000 masten, verspreid over heel Nederland, worden voorzien van de nieuwste hardware. Hierdoor ervaren klanten een nog beter en sneller netwerk.

T-Mobile maakte in de zomer van 2022 bekend een langdurige verbintenis aan te gaan met Ericsson voor het leveren van het mobiele netwerk, voor zowel 5G als voor het huidige 3G en 4G. Tijdens de aanbestedingsprocedure is gekeken naar onder andere kwaliteit, apparatuur performance, innovatie, duurzaamheid en kosten. Ericsson stak er voor T-Mobile met kop en schouders boven uit, omdat het bijdraagt aan het behalen van de gewenste kwaliteit die kan voldoen aan de eisen die T-Mobile stelt aan een netwerkleverancier. In de regio Alkmaar werd vervolgens een succesvolle pilot gehouden. Na een intensief voorbereidingstraject is nu een begin gemaakt met het vernieuwen van het mobiele netwerk op landelijk niveau en zijn de eerste 100 van de in totaal 5000 masten omgezet.

‘Ongeëvenaarde netwerkervaring’
Met deze aanpassingen zet T-Mobile zich de komende jaren in om een state-of-the-art 5G netwerk te realiseren. Dat heeft T-Mobile ook gedaan toen het 4G netwerk werd geïmplementeerd en daarmee realiseerde de telecomprovider een prijswinnend netwerk van ongeëvenaarde kwaliteit. “Sinds jaar en dag zijn we leidend in 4G en we streven dat ook na voor 5G”, stelt Thibaud Rérolle, Chief Technology Information Officer bij T-Mobile. “Onze missie is het verbinden van mensen en onze klanten toegang geven tot een mobiel netwerk van wereldklasse. Om onze klanten in de toekomst een ongeëvenaarde netwerkervaring te kunnen bieden, vernieuwen en verbeteren wij ons 5G netwerk. Dat hebben we ook gedaan bij de aanleg van 4G. Verschillende nieuwe technologieën zijn de afgelopen jaren als eerste op grote schaal ingezet voor het T-Mobile netwerk en ook met Ericsson maken we gebruik van nieuwe geavanceerde technologieën die ons gaan helpen een netwerkervaring van wereldwijde topkwaliteit neer te zetten.”

‘Grenzeloze connectiviteit’
Stefan Koetz, Head of Strategic Projects in MELA bij Ericsson, zegt: “Als technologieleider in 5G zijn we er trots op T-Mobile Nederland te ondersteunen bij het vernieuwen van een mobiel breedbandcommunicatienetwerk van ongeëvenaarde kwaliteit. Samen met T-Mobile streven we naar een wereld waarin grenzeloze connectiviteit levens verbetert, zaken opnieuw definieert en een duurzame toekomst inluidt.”

Hoogwaardig, duurzaam en innovatief netwerk
T-Mobile en Ericsson werken gezamenlijk aan nieuwe innovaties om een 5G netwerk te verbeteren. Dankzij deze modernisering neemt ook het energieverbruik per verstuurde Gigabyte af. Door de inzet van innovatieve software kan het energieverbruik worden afgestemd op de breedbandbehoefte van dat moment. Zo kunnen bepaalde frequenties worden uitgeschakeld wanneer er minder vraag is. Daarmee levert de telecomprovider een bijdrage aan de verduurzaming van het mobiele netwerk van Nederland.

----- English version -----

T-Mobile converts first hundred masts to Ericsson Telecoms provider works to renew and improve 5G network

T-Mobile's first hundred transmission masts have been fitted with the latest Ericsson equipment. T-Mobile and Ericsson are taking the first step towards a completely new 5G network. The goal of achieving a global network of unparalleled quality is within reach. Through this high-quality network, T-Mobile will offer its customers a superb network experience, with enhanced capacity and high speeds. The 5000 masts are spread throughout the Netherlands. T-Mobile and Ericsson will equip all these masts with the latest hardware by the summer of 2024. As a result, customers will experience an even better and faster network.

In the summer of 2022, T-Mobile announced a long-term partnership with Ericsson to supply the mobile network, for 5G as well as the current 3G and 4G. The tender process looked at quality, equipment performance, innovation, sustainability and cost, among other factors. T-Mobile found that Ericsson stood out from the rest, as it contributes to achieving the desired quality that can meet T-Mobile's requirements for a network provider. A successful pilot was then held in the Alkmaar region. Following an intensive preparation process, a start has now been made on renewing the mobile network nationwide, converting the first 100 of the total 5,000 masts.

‘Unparalleled networking experience’
With these modifications, T-Mobile is committed to achieving a state-of-the-art 5G network in the coming years. T-Mobile did the same when the 4G network was implemented and in doing so, the telecoms provider realised an award-winning network of unparalleled quality. "For years we have been leading in 4G and we are pursuing the same for 5G," stated Thibaud Rérolle, Chief Technology Information Officer at T-Mobile. "Our mission is to connect people and give our customers access to a world-class mobile network. To provide our customers with an unparalleled network experience in the future, we are renewing and upgrading our 5G network. We did the same when we built 4G. Several new technologies were first deployed on a large scale for the T-Mobile network in recent years and with Ericsson we are also using new advanced technologies that are going to help us deliver a world-class network experience."

‘Limitless connectivity’
Stefan Koetz, Head of Strategic Projects in MELA at Ericsson, says: "As a technology leader in 5G we are proud to support T-Mobile Netherlands in building a mobile broadband communications network with unparalleled quality. Together with T-Mobile Netherlands, we aim to create a world where limitless connectivity improves lives, redefines business and pioneers a sustainable future."

High-quality, sustainable and innovative network
T-Mobile and Ericsson are working together on new innovations to improve the 5G network. Thanks to this modernisation, the energy consumption per Gigabyte sent will be reduced. By using innovative software, energy consumption can be tailored to the broadband needs of the moment. For instance, certain frequencies can be switched off when there is less demand. In doing so, the telecom provider contributes to making the Netherlands' mobile network more sustainable.