T-Mobile en Glaspoort sluiten overeenkomst: snel vast internet toegankelijk voor nog meer Nederlanders

Glaspoort en T-Mobile gaan een nieuwe samenwerking aan waarbij T-Mobile internet- en tv-diensten ook via het netwerk van Glaspoort gaat leveren. Daarmee worden de glasvezeldiensten van T-Mobile op korte termijn voor nog eens 300.000 extra huishoudens en bedrijven beschikbaar. Dit is een belangrijke stap in de verdere digitalisering van Nederland want op termijn wil Glaspoort groeien naar 1,2 miljoen adressen. Met de samenwerking tussen Glaspoort en één van de grote telecomproviders van Nederland profiteren klanten van nog meer keuzevrijheid voor betaalbaar internet op het glasvezelnetwerk van Glaspoort.

De overeenkomst biedt zowel voor Glaspoort als voor T-Mobile veel voordelen. Voor Glaspoort sluit de samenwerking goed aan bij de missie: glasvezel voor iedereen toegankelijk maken. De aanleg van glasvezel in kleinere gemeenten en op bedrijventerreinen laat vaak nog op zich wachten. Glaspoort wil juist deze gebieden van glasvezel voorzien. Glasvezel is het alternatief voor het huidige kopernetwerk, dat op termijn zal verdwijnen. Voor T-Mobile is de samenwerking een logische stap. De samenwerking met Glaspoort verstevigt de positie op de glasvezelmarkt nog verder. Niet alleen zijn de diensten van T-Mobile met deze samenwerking beschikbaar op alle grote glasvezelnetwerken in Nederland, ook bestendigt T-Mobile haar positie als de grootste aanbieder van 100% glasvezel van Nederland. In totaal kunnen inmiddels 5,7 miljoen huishoudens en bedrijven de internet en tv-diensten van T-Mobile afnemen. Dit jaar neemt het aantal adressen nog verder toe naar 75% van alle Nederlandse huishoudens en bedrijven.

Grootste providers via netwerk Glaspoort
Glaspoort is verheugd ook T-Mobile tot haar providers te mogen rekenen. “Dat we nu ook T-Mobile in staat stellen om haar diensten via ons netwerk aan te kunnen bieden, maakt ons trots. Hiermee zijn de grotere providers bij ons beschikbaar en profiteren gebruikers van ons netwerk van optimale keuzevrijheid”, aldus Jan Willem Scheerder, CEO Glaspoort. “Bij onze gebruikers leefde al langer de wens T-Mobile toe te voegen. Begrijpelijk, want T-Mobile biedt snel en betaalbaar internet voor iedereen. Wij zijn blij aan deze vraag te kunnen voldoen. De diensten van T-Mobile zijn beschikbaar voor iedereen die aangesloten is of wordt op ons netwerk. Dit is goed nieuws voor de digitalisering van ons land!”

T-Mobile zal gebruikmaken van het glasvezelnetwerk van Glaspoort voor internet- en tv-diensten. Momenteel bereikt Glaspoort ruim 300.000 huishoudens en bedrijven. Binnen 3 jaar tijd wil Glaspoort 1,2 miljoen huishoudens en bedrijven aansluiten.

T-Mobile: op weg naar betaalbaar glasvezelinternet voor nagenoeg heel Nederland
In totaal kunnen nu 5,7 miljoen huishoudens internet- en tv-diensten via glasvezel afnemen van T-Mobile. In de komende jaren neemt het aantal adressen waar T-Mobile diensten aanbiedt nog verder toe. Dit jaar verwacht T-Mobile haar diensten al op 6 miljoen adressen te kunnen leveren. Op langere termijn zullen de internet- en tv-diensten via glasvezel voor nagenoeg alle Nederlandse huishoudens en bedrijven beschikbaar komen. T-Mobile is momenteel al de grootste mobiele provider van Nederland met ruim 7 miljoen klanten.

De overeenkomst met Glaspoort is voor T-Mobile een logische stap in de verdere digitalisering van Nederland waar ook de Autoriteit Consument en Markt een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd door de toezeggingen van KPN en Glaspoort bindend te verklaren, in augustus vorig jaar. Pieter de Klein, Chief Strategy & Transformation Officer van T-Mobile: ‘’We zijn trots op deze overeenkomst met Glaspoort omdat we nu in nagenoeg heel Nederland snel internet via glasvezel kunnen aanbieden. Daarnaast completeert de samenwerking met Glaspoort het geheel aan afspraken die we in het afgelopen jaar met grote aanbieders hebben gemaakt. Met de recente aanvullende afspraken heeft T-Mobile voor de komende jaren duidelijkheid weten te realiseren op wholesaletoegang en koperuitfasering. Door zelf een model te hanteren gebaseerd op wholesaletoegang waarbij gebruikt gemaakt wordt van de netwerken van diverse grote netwerkeigenaren, zijn wij inmiddels uitgegroeid tot de grootste aanbieder van 100% glasvezel in Nederland.”

---------- English version ----------

T-Mobile and Glaspoort enter into contract: fast fixed internet available for even more Dutch residents

Glaspoort and T-Mobile are joining forces, with T-Mobile offering internet and TV services over the Glaspoort network. The T-Mobile and Glaspoort cooperation means that T-Mobile’s fibreglass services will soon be available to another 300,000 households and companies. This is an important step in the further digitalisation of the Netherlands; over time Glaspoort wants to grow to 1.2 million addresses. The cooperation between Glaspoort and one of the biggest telecom providers of the Netherlands means that customers will have even more freedom of choice for affordable internet on the Glaspoort fibreglass network.

The contract offers many advantages for both Glaspoort and T-Mobile. The cooperation with T-Mobile aligns with Glaspoort’s mission: making sure everyone has access to fibreglass. It often takes some time for fibreglass to be installed in smaller municipalities and industrial estates. These are precisely the areas where Glaspoort wants to offer fibreglass. Fibreglass is the alternative to the current copper network, that will eventually disappear. The cooperative venture is a logical step for T-Mobile. Working together with Glaspoort will further reinforce T-Mobile’s position in the fibreglass market. Not only does this venture mean that T-Mobile’s services will be available on all large fibreglass networks in the Netherlands, it solidifies T-Mobile’s position as the biggest provider of 100% fibreglass in the Netherlands. In total, over 5.7 million households and companies can now have their fixed internet and TV services provided by T-Mobile. This year, the number of addresses will increase to 75% of all Dutch households and companies.

Biggest providers over the Glaspoort network
Glaspoort is delighted to count T-Mobile among its providers. “We are proud to help T-Mobile provide its services over our network. The bigger providers offer their services on our network, which means that users of our network have optimal freedom of choice”, says Jan Willem Scheerder, CEO of Glaspoort. “Our users have wanted the option of using T-Mobile services for some time now. This is understandable, T-Mobile offers fast and affordable internet for everyone. We are happy to fulfil this request. The T-Mobile services are available to everyone who is connected to our network. This is good news for digitalisation in the Netherlands!”

T-Mobile will be making use of Glaspoort’s fibreglass network for internet and TV services. Glaspoort currently reaches over 300,000 households and companies. Glaspoort wants to connect 1.2 million households and companies within 3 years.

T-Mobile: on the way to affordable fibreglass internet for virtually all of the Netherlands
In total, 5.7 million households have access to T-Mobile internet and TV services over a fibreglass network. The number of addresses where T-Mobile offers services will increase in the coming years. T-Mobile expects to be able to provide its services to 6 million addresses. In time, fibreglass internet and TV services will be available to virtually all Dutch households and companies. T-Mobile is currently the biggest mobile provider in the Netherlands, with over 7 million customers.

The agreement with Glaspoort is a logical step for T-Mobile in the further digitalisation of the Netherlands, to which the Netherlands Authority for Consumers and Markets made a significant contribution in August 2022 by declaring the commitments of KPN and Glaspoort to be binding. Pieter de Klein, T-Mobile Chief Strategy & Transformation Officer: “We are proud of this agreement with Glaspoort, as this means we can now offer fast internet over fibreglass pretty much throughout all of the Netherlands. In addition, the cooperation with Glaspoort completes the entirety of agreements we have made with big providers over the past year. Thanks to the recent additional agreements, T-Mobile has managed to realise clarity for the coming years with regard to wholesale access and the phasing out of copper. By using a model based on wholesale access, whereby use is made of the networks of various big network owners, we have now grown into the biggest provider of 100% fibreglass in the Netherlands.”