Nederlanders zorgen om gebruiken menselijke verbinding door nieuwe technologieen
zakenman en -vrouw in gesprek

Nederlanders: zorgen om gebrek menselijke verbinding door nieuwe technologieën

 • Drie op de tien Nederlanders twijfelt of nieuwe technologieën mensen samenbrengt, jongere generaties zijn daarin optimistischer dan ouderen

 • Onder Nederlanders is 68% overtuigd van hun eigen digitale vaardigheden, daarmee is niet iedereen zeker van eigen kunnen

 • Nederlander hecht veel waarde aan connectiviteit en is het bekendst met nieuwe technologieën als 5G en glasvezel

 • Nederlanders zijn het minst bekend met Artificial Intelligence (AI) en chatbots

 • Zeven op de tien stoort zich aan mobiel gebruik van anderen  

  Ruim drie op de tien (31%) van de Nederlanders* heeft weinig vertrouwen dat nieuwe technologieën mensen samenbrengt. Dat blijkt uit een onderzoek naar de houding ten opzichte van digitale en technologische ontwikkelingen in Nederland door onderzoeksbureau Ruigrok in opdracht van T-Mobile. Ondanks deze zorgen acht driekwart van de Nederlanders het wel noodzakelijk om technologische ontwikkelingen bij te houden om mee te komen in de samenleving.  

  Dat Nederlanders veel waarde hechten aan digitale vaardigheden is niet gek. Nederland staat namelijk in de top 3 in de DESI Index, die de kwaliteit van de digitale infrastructuur en het gebruik van digitale toepassingen door inwoners binnen de Europese Unie bijhoudt**. Hoewel verreweg de grootste groep Nederlanders digitale vaardigheden essentieel acht in de hedendaagse samenleving, deelt niet iedereen het vertrouwen dat technologische ontwikkelingen ook voor meer verbinding tussen mensen zal zorgen. Een derde van de Nederlanders denkt dat technologische ontwikkeling menselijke verbinding in de weg staat. Jongere generaties zijn daarin optimistischer dan ouderen. 23% van GenZ en 25% van Millenials denkt dat nieuwe technologieën tot meer maatschappelijke verbinding kunnen leiden, terwijl slechts 12% van de Babyboomers denkt dat nieuwe technologieën mensen samen zal brengen. Overige zorgen over nieuwe technologieën hebben onder andere betrekking op veiligheid en betrouwbaarheid.  

Digitale vaardigheden  
Ondanks het feit dat driekwart van de ondervraagden het belang van het bijblijven met digitale vaardigheden onderschrijft, is lang niet iedereen zeker over eigen vaardigheden. Uit het onderzoek blijkt dat 68% zichzelf voldoende digitaal vaardig vindt, bijna één op de tien (7%) vindt dit niet. Babyboomers (10%) en Senioren (21%) hebben vaker niet het gevoel voldoende skills te bezitten. 

Ondervraagden meest bekend met innovaties op vast internet  
Dat Nederlanders technisch onderlegd en het veel waarde hechten aan connectiviteit blijkt ook uit het onderzoek van Ruigrok: maar liefst 97% van de Nederlanders heeft een mobiele telefoon. De televisie komt op de tweede plaats met 91%. Naast het massale gebruik van de mobiele telefoon blijken Nederlanders ook erg goed op de hoogte van nieuwere technologieën: ondervraagden geven aan het bekendst te zijn met innovaties op vaste en mobiele netwerken. De overgrote meerderheid geeft aan gehoord te hebben van glasvezel (85%) en 5G (80%), terwijl het daadwerkelijke gebruik van deze technologieën lager ligt (40% gebruikt glasvezel en 37% van de ondervraagden denkt gebruikt te maken van 5G).  

Minder positief over AI chatbots  
Andere technologieën waar ondervraagden al veel gebruik van maken zijn spraakgestuurde assistenten en biometrische authenticatie. Respondenten zijn het minst bekend met Artificial Intelligence (AI) en chatbots, zoals bijvoorbeeld ChatGPT. Voor AI chatbots geldt dat de helft van het bestaan afweet, maar slechts 19% maakt ook daadwerkelijk gebruik maakt van AI chatbots en slechts 7% gebruik maakt van Augmented Reality (AR).  

De ondervraagden blijken het meest positief over glasvezel (56% is hier positief over, 4% negatief) en 5G internet (43% positief tegenover 8% negatief). Het sneller en makkelijker maken van privé- of werkbezigheden wordt vaak genoemd als reden om deze technologieën als positieve ontwikkeling te zien. Ook beschouwt men dit vaak als een verbetering van reeds bestaande technologieën.  

Menselijk contact  
Terwijl de Nederlander graag gebruik maakt van digitale toepassingen, geldt dit niet voor alle Nederlanders met betrekking tot de communicatie met bedrijven. Net minder dan de helft (46%) vindt de toegenomen digitale communicatie bij bedrijven goed.

Binnen alle generaties stoort een meerderheid (7 op de 10) zich aan het mobiele gebruik van anderen. Het gebruik achter het stuur en luidruchtige telefoongesprekken in het openbaar leveren de meeste irritaties op. Een ruime meerderheid ziet duidelijke afspraken over gebruik van de mobiele telefoon in bioscopen en in het verkeer wel zitten, een redelijk deel (31%) ziet dit zitten in restaurants. Hier is wel een duidelijk verschil te zien tussen generaties. Babyboomers en Senioren willen vaker een verbod op alle verschillende plekken dan de jongere generaties. 48% van de Babyboomers en 61% van de Senioren is voor een verbod in restaurants en cafés, terwijl slechts 10% van GenZ dit wil.

Een wereld te winnen  
Tisha van Lammeren, Chief Commercial Officer van T-Mobile: “Dit onderzoek bevestigt dat telecombedrijven stappen te zetten hebben, en niet blind mogen zijn voor de nadelige gevolgen van telefoongebruik en overige technologische en digitale toepassingen. Telecombedrijven hebben nog een wereld te winnen door nog beter te luisteren naar wat klanten nu echt nodig hebben om mee te blijven doen. We mogen het menselijke aspect bij technologie nooit uit het oog verliezen.T-Mobile wil de customer champion zijn in de Nederlandse telecommarkt en om die reden willen wij blijven begrijpen wat consumenten drijft.”   


*Het online kwantitatief onderzoek is in juli 2023 uitgevoerd door onderzoeksbureau Ruigrok. De doelgroep van het onderzoek bestaat uit Nederlanders van 18 jaar en ouder. De steekproef is representatief naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en regio. In totaal hebben 1.575 Nederlanders de online vragenlijst volledig ingevuld. Ruigrok, onderzoek & advies is een gecertificeerd onderzoeksbureau (Research Keurmerkgroep). De generaties zijn als volgt ingedeeld: Generatie Z (GenZ) 18 t/m 26 jaar; Millennials 27 t/m 42 jaar; Generatie X 43 t/m 58 jaar; Babyboomers 59 t/m 77 jaar; Senioren 78 jaar of ouder. 

** https://www.digitaleoverheid.nl/nieuws/nederland-terug-in-europese-top-3/  

Dutch public: concerns about lack of human connection due to new technologies

 • Three out of ten Dutch people doubt whether new technologies bring people together, younger generations are more optimistic about that than older people 

 • Among the Dutch, 68% are confident in their own digital skills, with that not everyone is confident in their own abilities

 • The Dutch attach great importance to connectivity and are most familiar with new technologies such as 5G and fiber optics 

 • The  Dutch are least familiar with Artificial Intelligence (AI) and chatbots 

 • Seven out of ten are disturbed by other people's mobile phone usage 

  More than three in ten (31%) of the Dutch* have little confidence that new technologies bring people together. This emerged from a study into the attitude towards digital and technological developments in the Netherlands by research agency Ruigrok on behalf of T-Mobile. Despite these concerns, three-quarters of Dutch people consider it necessary to keep up with technological developments in order to keep up with society. 

  It comes as no surprise that the Dutch attach great importance to digital skills. The Netherlands is in the top 3 in the DESI Index, which tracks the quality of the digital infrastructure and the use of digital applications by residents within the European Union**. Although by far the largest group of Dutch people consider digital skills essential in today's society, not everyone is confident that technological developments will also lead to more connections between people. A third of the Dutch think that technological development stands in the way of human connection. Younger generations are more optimistic in this regard than older ones. 23% of GenZ and 25% of Millennials think new technologies can lead to more social connection, while only 12% of Baby Boomers think new technologies will bring people together. Other concerns about new technologies include safety and reliability.

Digital skills 
Despite the fact that three-quarters of the respondents endorse the importance of keeping up with digital skills, not everyone is sure about their own skills. The survey shows that 68% consider themselves sufficiently digitally skilled, almost one in ten (7%) do not think so. Baby boomers (10%) and seniors (21%) more often do not feel that they have sufficient skills.

Respondents most familiar with fixed internet innovations 
The fact that the Dutch are tech-savvy and attach great importance to connectivity is also apparent from Ruigrok's research: no less than 97% of the Dutch have a mobile phone. Television comes in second place with 91%. In addition to the massive use of mobile telephones, the Dutch also appear to be very well aware of newer technologies: respondents indicate that they are most familiar with innovations on fixed and mobile networks. The vast majority say they have heard of fiber optic (85%) and 5G (80%), while the actual use of these technologies is lower (40% use fiber optic and 37% of the respondents think they use 5G). 

Less positive about AI chatbots 
Other technologies already widely used by respondents are voice-activated assistants and biometric authentication. Respondents are least familiar with Artificial Intelligence (AI) and chatbots, such as ChatGPT. Half of the respondents are aware of the existence of AI chatbots, but only 19% actually use them and only 7% use Augmented Reality (AR). 

The respondents appear to be most positive about fiber optic (56% is positive about this, 4% negative) and 5G internet (43% positive compared to 8% negative). Making private or work activities faster and easier is often cited as a reason to see these technologies as a positive development. This is also often seen as an improvement of existing technologies. 

Human contact 
While the Dutch like to use digital applications, the same is not true for all Dutch people with regard to communication with companies. Just less than half (46%) like the increased digital communication at companies.

Within all generations, a majority (7 out of 10) are disturbed by the mobile use of others. Using a mobile phone whilst driving and loud phone conversations in public are the most irritating. A large majority is in favour of clear agreements about the use of mobile telephones in cinemas and in traffic, a reasonable amount of people (31%) see this happen in restaurants. There is a clear difference between generations here. Baby Boomers and Seniors are more likely to want a ban in all different places than the younger generations. 48% of Baby Boomers and 61% of Seniors support a ban in restaurants and cafes, while only 10% of GenZ want this. 

A world to win 
Tisha van Lammeren, Chief Commercial Officer of T-Mobile: “This research confirms that telecom companies have steps to take and should not be blind to the adverse consequences of telephone use and other technological and digital applications. Telecom companies still have a world to win by listening even more closely to what customers really need to continue to participate in our society. We must never lose sight of the human aspect of technology. T-Mobile wants to be the customer champion in the Dutch telecom market and for that reason we want to continue to understand what drives consumers.” 

*The online quantitative research was conducted in July 2023 by research agency Ruigrok. The target group of the study consists of Dutch people aged 18 and older. The sample is representative by gender, age, level of education and region. A total of 1,575 Dutch people completed the online questionnaire completely. Ruigrok, research & advice is a certified research agency (Research Keurmerkgroep). The generations are divided as follows: Generation Z (GenZ) 18 to 26 years old; Millennials 27 to 42 years old; Generation X 43 to 58 years; Baby boomers aged 59 to 77; Seniors 78 years or older. 

** https://www.digitaleoverheid.nl/nieuws/nederland-terug-in-europese-top-3/