DELTA Fiber en T-Mobile stellen netwerken volledig voor elkaar open.

T-Mobile nu ook grootste aanbieder glasvezelinternet

 • T-Mobile en DELTA Fiber sluiten een langetermijnovereenkomst om diensten over elkaars netwerken te leveren.

 • Voortaan zijn T-Mobile internet en tv-diensten via glasvezel beschikbaar voor huishoudens die aangesloten zijn of worden op het DELTA Fiber-netwerk waarover snelheden tot 10 Gbps mogelijk zijn.

 • T-Mobile zal gebruikmaken van de DELTA Fiber-infrastructuur voor internet- en tv-diensten over glasvezel. Momenteel bereikt DELTA Fiber 1,3 miljoen huishoudens en bedrijven met glasvezel. DELTA heeft de ambitie om dit te laten groeien naar 2 miljoen adressen.

 • T-Mobile heeft de intentie om DELTA Fiber’s glasvezelnetwerk te gebruiken voor het versneld uitrollen van het 5G-netwerk.

 • DELTA Fiber kan met dit partnership het mobiele portfolio voor zijn klanten uitbreiden door het bieden van 5G, hogere snelheden en Unlimited data via het mobiele netwerk van T-Mobile.

 • De overeenkomst onderstreept het gezamenlijke streven om heel Nederland van glasvezel te voorzien. DELTA en T-Mobile geloven dat dit het best te behalen is door een open toegangsmodel te hanteren met aantrekkelijke wholesaletarieven dat gecombineerd aanbod van snel vast en mobiel internet mogelijk maakt. Consumenten krijgen hiermee meer keuzevrijheid op het glasvezel- en mobiele netwerk tegen betaalbare prijzen.

DELTA Fiber en T-Mobile kondigen vandaag een langetermijnovereenkomst aan waarbij de twee aanbieders diensten over elkaars netwerken gaan leveren. Zo profiteren consumenten van meer keuzevrijheid op het glasvezelnetwerk en zorgen verbeterde voorwaarden op het mobiele netwerk voor nog betaalbaardere prijzen. DELTA Fiber en T-Mobile vinden dat iedereen in Nederland snel internet via mobiel en vast moet kunnen gebruiken. Daarvoor is een open toegangsmodel voor telecommunicatienetwerken met aantrekkelijke wholesaletarieven noodzakelijk.

Met deze overeenkomst versterken DELTA Fiber en T-Mobile zich allebei door gebruik te maken van elkaars kwalitatief hoogwaardige netwerken. Dit biedt consumenten meer keuzevrijheid voor betaalbaar vast internet op het glasvezelnetwerk van DELTA Fiber en mobiele diensten via het 5G-netwerk van T-Mobile.

Internet en tv van T-Mobile worden door deze overeenkomst bereikbaar voor 1,3 miljoen huishoudens en bedrijven waar het DELTA Fiber-netwerk op dit moment al actief is. T-Mobile zal binnen de DELTA Fiber-footprint gebruikmaken van dat glasvezelnetwerk. DELTA Fiber kan met dit partnership het mobiele portfolio voor zijn klanten uitbreiden door het bieden van 5G, hogere snelheden en Unlimited data via het mobiele netwerk van T-Mobile. T-Mobile heeft de intentie om DELTA Fiber’s glasvezelnetwerk te gebruiken voor het versneld uitrollen van het 5G-netwerk.

DELTA Fiber: ‘Open netwerk maakt overbouw overbodig’
DELTA Fiber wil tot 2025 groeien naar een netwerk met 2 miljoen aansluitingen, ongeveer een kwart van Nederland. Al deze adressen voegt T-Mobile toe aan haar glasvezelfootprint. Hiervoor wordt de nieuwste glasvezeltechnologie (XGS-PON) gebruikt waarover momenteel een snelheid van 2 Gbps geboden wordt. In de nabije toekomst worden snelheden van 10 Gbps mogelijk en op langere termijn snelheden van zelfs 25 Gbps. Ook over de glasvezelnetwerken die DELTA Fiber nog gaat uitrollen gaat T-Mobile diensten leveren.

Marco Visser, CEO DELTA Fiber: “We zijn blij dat we T-Mobile op ons splinternieuwe glasvezelnetwerk mogen verwelkomen”, zegt CEO Marco Visser van DELTA Fiber. “Wij geloven in een hybride marktmodel waarbij telecomaanbieders diensten leveren over elkaars open netwerken. Dat is de snelste en meest economische manier om Nederland te verglazen. Dubbele aanleg van glasvezel is niet duurzaam en niet nodig.”

Op weg naar betaalbaar glasvezelinternet voor nagenoeg heel Nederland
T-Mobile wordt door deze samenwerking in één klap de internetaanbieder die de meeste huishoudens en bedrijven in Nederland via glasvezel kan gaan bedienen. T-Mobile doet dit door een wholesalemodel te hanteren waarbij gebruik wordt gemaakt van de netwerken van diverse netwerkeigenaren. Niet alleen zorgt dit voor betaalbare diensten maar vormt het ook een duurzaam alternatief.

In totaal kunnen nu 5 miljoen huishoudens internet en tv-diensten via glasvezel afnemen van T-Mobile. In de komende jaren neemt het aantal adressen waar T-Mobile diensten aanbiedt nog verder toe. In het komend jaar verwacht T-Mobile haar diensten al op 6 miljoen adressen te leveren en op de langere termijn zullen de internet en tv-diensten via glasvezel voor nagenoeg alle Nederlandse huishoudens en bedrijven beschikbaar komen. T-Mobile is momenteel al de grootste mobiele provider van Nederland.

T-Mobile ziet deze stap als een belangrijk onderdeel van de verdere digitalisering van Nederland. Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Nederland: “Ik ben superblij met deze deal. Wij pleiten al jaren voor een open toegangsmodel met eerlijke wholesaletarieven dat snel en betaalbaar internet voor iedereen mogelijk maakt. Daarnaast is DELTA de eerste MVNO die Unlimited 5G aan haar klanten gaat bieden en daar zijn we trots op. Door gebruik te maken van elkaars sterktes zetten we samen een nieuwe standaard voor gecombineerde vaste en mobiele abonnementen (FMC).”

---------- English version ----------

DELTA Fiber and T-Mobile give each other full access to their networks T-Mobile now also largest provider of fiber optic internet

 • T-Mobile and DELTA Fiber have entered into a long-term agreement to provide services via each other’s networks.

 •  From now on, T-Mobile’s internet and TV services are available via fiber to households that are or will be connected to the DELTA Fiber network, which offers speeds of up to 10 Gbps.

 •  T-Mobile will use the DELTA Fiber infrastructure for its internet and TV services via fiber optic cable. DELTA Fiber currently connects 1.3 million households and businesses via fiber. DELTA’s ambition is to grow this to 2 million addresses.

 •  T-Mobile intends to use DELTA Fiber’s fiber network to accelerate the rollout of its 5G network.

 • DELTA Fiber can use this partnership to expand the mobile portfolio for its customers by offering 5G, higher speeds and Unlimited data via T-Mobile’s mobile network.

 • The agreement underlines the joint aim to bring fiber to all of the Netherlands. DELTA and T-Mobile believe that this can best be achieved by adopting an open access model with fair wholesale rates that enables a combined supply of fast cable internet and mobile internet. This will give consumers more freedom of choice in fiber and mobile networks, at affordable prices.
   

Today, DELTA Fiber and T-Mobile announced a long-term agreement under which the two providers will provide services via each other’s networks. This will give consumers more freedom of choice on the fiber network, while improved conditions on the mobile network will mean even more affordable prices. DELTA Fiber and T-Mobile believe that everyone in the Netherlands should have access to high-speed internet via mobile and cable connections. This requires an open access model for telecommunications networks with fair, wholesale rates. 

With this agreement, DELTA Fiber and T-Mobile are both gaining a stronger position by using each other’s high-quality networks. Consumers are offered more freedom of choice: they can choose from both affordable cable internet options on DELTA Fiber’s fiber network and mobile services via T-Mobile’s 5G network.  

Through this agreement, T-Mobile’s Internet and TV services will become available to 1.3 million households and businesses that are already connected to the DELTA Fiber network. T-Mobile will use that fiber network within the DELTA Fiber footprint. With this partnership, DELTA Fiber can expand the mobile portfolio for its customers by offering 5G, higher speeds and Unlimited data via T-Mobile’s mobile network. T-Mobile intends to use DELTA Fiber’s fiber network to accelerate the rollout of its 5G network.

DELTA Fiber: ‘Open network means there is no need for double installation’
DELTA Fiber wants to grow to a network with 2 million connections by 2025, which is roughly a quarter of the Netherlands. T-Mobile will add all these addresses to its fiber footprint. For this, the latest fiber optic technology (XGS-PON) is used that currently offers speeds of 2 Gbps. In the near future, speeds of 10 Gbps and in the longer term even 25 Gbps will be possible. T-Mobile will also provide services via the fiber networks that DELTA Fiber is still to roll out.

Marco Visser, CEO of DELTA Fiber: “We are very pleased to welcome T-Mobile to our brand-new fiber network,” says Marco Visser, CEO of DELTA Fiber. “We believe in a hybrid market model with telecom providers providing services via each other’s open networks. That is the fastest and most economical way to bring fiber to everyone in the Netherlands. Double installation of fiber optic cables is neither sustainable nor necessary.”

Towards affordable fiber optic internet for virtually all of the Netherlands
In one fell swoop, this partnership will make T-Mobile the Internet provider that can start serving most households and businesses in the Netherlands via the fiber network. T-Mobile will do this by adopting a wholesale model using the networks of various network owners. This does not only ensure affordable services; it is also a sustainable alternative.

A total of 5 million households can now purchase Internet and TV services via fiber from T-Mobile. In the coming years, the number of addresses to which T-Mobile offers services will increase even further. In the next year, T-Mobile expects to deliver services to 6 million addresses, and in the longer term, Internet and TV services via fiber will become available to virtually all Dutch households and businesses. Today, T-Mobile is already the largest provider of mobile services in the Netherlands.

T-Mobile sees this move as an important part of the further digitalization of the Netherlands. Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Netherlands: “I am super happy with this deal. For years we have been advocating an open access model with fair wholesale rates that make it possible for everyone to enjoy high-speed Internet at affordable prices. In addition, DELTA is the first MVNO to offer Unlimited 5G to its customers and we are proud of that. By leveraging each other’s strengths, together we are setting a new standard for combined cable and mobile plans (FMC).